Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021 – 2022

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bylo možno od 1. 9. 2021 přijmout 8 dětí. Žádostí o přijetí bylo předloženo 12. Přijato bylo po posouzení všech žádostí z tohoto počtu celkem 8 dětí. Počet přijatých dětí byl předem stanoven vzhledem k provozním podmínkám školy, celkové nejvyšší povolené kapacitě školy a stanoveným kritériím pro přijetí.

Ředitel základní školy Mgr. Jaromír Šebek, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2021 – 2022

u dětí s těmito registračními čísly:

25

26

27

28

29

30

31

36

Nebyli přijati účastníci s těmito registračními čísly:

32

33

34

35

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za zveřejněná. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno poštou na jimi uvedenou adresu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, a rozhoduje o něm, podle § 183 odst. 4 školského zákona, Krajský úřad Středočeského kraje.

Ve Skalsku dne 17. 5. 2021

Mgr. Jaromír Šebek

ředitel školy

Příspěvek vytvořen 75

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek