Školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program Celý rok s úsměvem (dále jen ŠVP) je platným dokumentem pro výchovně vzdělávací činnost v mateřské škole. Navazuje na předchozí ŠVP Rok se zvířátky. Vychází ze závazného programu pro předškolní vzdělávání – z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV), který stanovuje cíle a záměry pro předškolní vzdělávání. Obsah vzdělávací práce je vytvářen za účasti všech pedagogických pracovnic. ŠVP je dokument závazný pro všechny pedagogické pracovnice i všechny ostatní zaměstnance mateřské školy. 

ŠVP je dokument otevřený – tzn., že je možné ho průběžně aktualizovat nebo doplňovat podle potřeby školy, případnými změnami podmínek školy nebo podmínek lokality. Je podkladem pro třídní vzdělávací programy (dále jen TVP), které zpracovávají učitelky ve svých třídách. TVP jsou vytvářeny na základě věkové skladby a znalosti jednotlivých dětí, reagují na aktuální situace a na zájmy a potřeby dané třídy.  

Usilujeme o to, aby naše malá vesnická mateřská škola vhodně doplňovala rodinné prostředí, byla přátelská, podnětná a zábavná. Děti jsou u nás rozvíjeny po stránce fyzické, psychické i sociální a jsou vedeny tak, aby na konci svého předškolního období byly jedinečnými a samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které je v budoucnu nevyhnutelně čekají.  

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické a sociální. 

Název ŠVP vystihuje naši snahu a záměr o to, aby děti v naší škole byly šťastné, spokojené a usměvavé. Naším cílem je vytvořit útulné, pohodové a přátelské prostředí, kde se děti budou cítit dobře a spokojeně. Podporujeme kamarádské vztahy, seznamujeme děti se vším, co je pro život důležité, s individuálním přístupem a ve spolupráci s rodinou vedeme děti k jejich rozvoji ve všech oblastech s důrazem na upevňování zdravého životního stylu, na zprostředkování porozumění k přírodě, posílení ohleduplnosti k ní, k životnímu prostředí, k sobě samému i k druhým.  

Aktuální znění ŠVP je k dispozici v mateřské škole.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek